Keynote: Internet Society’s IGF Youth Ambassadors program 2019

Keywords: Internet Society, Internet Society’s IGF Youth Ambassadors Program 2019

Conferencier: Hewing Dorvelus (Internet Society’s IGF Youth Ambassador 2019).

Day and Time: Samedi 10:30-11:30